Tədris proqramlari

 

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ PROQRAMLAŞDIRMA kaferdası üzrə

İNFORMATİKA
kaferdası üzrə

 RİYAZİ KİBERNETİKA
kaferdası üzrə

B a k a l a v r    p i l l ə s i n d ə:
 1. Proqramlaşdırmanın əsasları-1
 2. Proqramlaşdırmanın əsasları-2
 3. Proqramlaşdırma texnologiyaları
 4. Kompüter şəbəkələri
 5. Alqoritmin analizi və hazırlanması üsulları
 6. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası
 7. WEB texnologiyaları
 8. Translyasiya üsulları
 9. İnformasiyanın qorunması  üsulları və proqramlaşdırma texnologiyaları
 10. Paralel və paylanan hesablamalar
 11. Kompüter qrafikası
 12. Internet texnologiyaları
 13. Sistem və tətbiqi proqram təminatı
 14. Əməliyyat sistemləri
 15. Tətbiqi proqramlar paketi
 16. Şəbəkə əməliyyat sistemı
 17. Verilənlərin strukturu
 18. Kompüterlərin arxitekturası 
 1. Proqramlaşdırma dilləri-1
 2. Proqramlaşdırma dilləri-2
 3. Kompüterin aparat proqram təminatı
 4. Kompüterlərin arxitekturası və əməliyyat sistemləri
 5. Kompüter modelləşdirməsi
 6. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası
 7. İnformatikanın tədrisi metodikası
 8. Kompüter şəbəkələri və şəbəkə əməliyyat sistemləri
 9. Təhsildə İKT
 10. Verilənlərin strukturu
 11. Virtual Təlim Sistemləri texnologiyaları
 12. Sistem və tətbiqi proqram təminatı
 13. Tətbiqi məsələlərin həlli
 14. Kompüter qrafikası
 15. Web proqramlaşdırma
 16. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərinin administratoru
 17. Şəbəkə əməliyyat sistemləri
 18. Proqramlaşdırma texnologiyası
 1. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq
 2. Alqoritmlər nəzəriyyəsi
 3. Qraflar nəzəriyyəsi
 4. Riyazi məntiq
 5. Diskret riyaziyyat
 6. Dinamik proqramlaşdırma
 7. Diskret proseslər
 8. Sonlu avtomatlar
 9. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi
 10. İnformatikanın nəzəri əsasları

 

 

 

 

 

 

RİYAZİ FİZİKA TƏNLİKLƏRİ
kaferdası üzrə
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
kaferdası üzrə
TƏTBİQİ ANALİZİN RİYAZİ ÜSULLARI
kaferdası üzrə
B a k a l a v r    p i l l ə s i n d ə:
 1. Adi diferensial tənliklər
 2. Diferensial tənliklər
 3. Riyazi fizika üsulları

 

 1. Cəbr
 2. Analitik həndəsə
 3. Riyazi analiz-1
 4. Riyazi analiz-2
 5. Riyazi analiz-3
 6. Tətbiqi funksional analiz
 1. Riyazi analiz
 2. Ədədi üsullar-1
 3. Ədədi üsullar-2
 4. Həndəsə
 5. Cəbr 
OPTİMALLAŞDIRMA VƏ İDARƏETMƏ
kaferdası üzrə
ƏMƏLIYYATLAR TƏDQİQİ VƏ EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ
kaferdası üzrə
İQTİSADİ KİBERNETİKA
kaferdası üzrə
B a k a l a v r    p i l l ə s i n d ə:
 1. Optimallaşdırma üsulları
 2. Optimallaşdırma və idarəetmənin riyazi əsasları
 3. Diskret optimallaşdırma
 4. Idarəetmə sistemləri

 

 1. Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi
 2. Riyazi modelləşdirmə
 3. İqtisadiyyatın oyun məsələləri
 4. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və statistikanın elementləri
 1. Soft-computing nəzəriyyəsi
 2. Maliyyə riyaziyyatı
 3. Ekonometrika
 4. İqtisadiyyatın riyazi modelləri
 5. Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi

 

 

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ PROQRAMLAŞDIRMA kaferdası üzrə

İNFORMATİKA
kaferdası üzrə

 RİYAZİ KİBERNETİKA
kaferdası üzrə

M a g i s t r a t u r a   ü z r ə:
 1. Ekspert sistemlər və süni intellekt
 2. Lokal hesablama şəbəkələri
 3. İnternet texnologiyalar
 4. Paylanmış verilənlər bazası və biliklər bazası
 5. Kompüter şəbəkələrinin texniki və proqram təminatı
 6. Kompüter şəbəkələri-nin administrasiyası
 7. Proqramlaşdırma dilləri
 8. İnternetdə proqramlaşdırma

 

 

 

 

 

 

 

 1. Alqoritmin təhlili və yaradılması
 2. Süni intellekt və ekspert sistemlər
 3. İnformasiya təhlükəsizliyi
 4. Müasir proqramlaşdırma sistemləri
 5. Kompüter şəbəkələri, internet və multimediya texnologiyaları
 6. İnformatika və İKT
 7. İnformatika və təhsildə İKT
 8. Turizmdə informasiya texnologiyası
 9. İnformatika və geoinformatika
 10. Müasir təlim texnologiyası
 11. Kompüterdə tərcümə proqramları
 12. Kompüter qrafikası
 13. İnformatika və Kompüter texnologiyaları
 14. Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları və informasiya təhlükəsizliyi
 15. İnformasiyanın idarə olunması
 16. Fizikada informasiya texnologiyalarının tətbiqi
 17. Kompüter elmlərinin   tarixi və metodologiyası-1
 18. Kompüter elmlərinin   tarixi və metodologiyası-2
 19. Elmdə və təhsildə kompüter  texnologiyası
 20. Kompüter elmlərinin müasir problemləri-1
 21. Kompüter elmlərinin müasir problemləri-2
 22. Verilənlər bazasini idarəetmə sistemləri
 1. Diskret  dinamik sistemlər və avtomatlar nəzəriyyəsi
 2. Hesablama alqoritminin qurulması və analizi
 3. İdarəedici sistemlərin sintezi və kodlaşdırma nəzəriyyəsi
 4. Kombinator proqramlaşdırma və mürəkkəblik nəzəriyyəsi
 5. Riyazi məntiq problemləri
 6. Obrazların tanınması
 7. Diskret minimaks məsələlər
 8. Munaqişələr nəzəriyyəsi
 9. Qursa-Darbu sistemlərinin optimallaşdırılması
 10. Diskret analiz
 11. Diskret optimallaşdırmanın dinamik məsələləri
 12. Tətbiqi cəbr
 13. Sonlu avtomatlar nəzəriyyəsi və xətti ardıcıllıq maşınları
 14. Sistem nəzəriyyəsi
 15. Diskret proqramlaşdırma və Laqranj funksiyası
 16. Riyazi proqramlaşdırmanın bəzi məsələləri
 17. Hamar olmayan analizin bəzi məsələləri
 18. Universal cəbr və avtomatlar nəzəriyyəsi
 19. Qraflar nəzəriyyəsi və onun alqoritmik problemləri
 20. Diskret minimaks məsələlər
 21. Diskret proseslər
 22. Həndəsi proqramlaşdırma
RİYAZİ FİZİKA TƏNLİKLƏRİ
kaferdası üzrə
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
kaferdası üzrə
TƏTBİQİ ANALİZİN RİYAZİ ÜSULLARI
kaferdası üzrə
M a g i s t r a t u r a   ü z r ə:
 1. Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası
 2. Riyazi fizikanın klassik və müasir problemləri
 3. Qarışıq və sərhəd məsələlərin həllinin  çıxıqlar  üsulu
 4. Ümumiləşmiş funksiyalar nəzəriyyəsi və onun  riyazi fizika məsələlərinə tətbiqi
 5. Neft mexnikası problemlərinin riyazi modelləşdirilməsiməsi
 6. Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün məsələlərin ədədi həll üsulları
 7. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsinin problemlərinin riyazi modelıəşdirilməsi
 8. Riyazi fizika məsələləri və diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsində variasiya üsulları
 9. Riyazi fizikada inteqral tənlıklər və ayrılış üsulları
 10. İnteqral çevirmələr və onların riyazi fizika məsələlərinə tətbiqi

 

 

 

 

 

 1. Bioinformatika
 2. Cəbrin ədədi üsulları
 3. İnteqral tənliklərin təqribi həll üsulları
 4. Variasiya üsulları və onların tətbiqləri
 5. Diferensial tənliklərin təqribi həll üsulları
 6. Müasir kompüter və riyazi və proqram təminatı
 7. Matlab proqramları vasitəsilə diferensial tənliklər ücün məsələ həlli
 8. Optimal ədədi üsullar və alqoritmlər
 9. İqtisadi məsələlərin riyazi həll üsullari
 10. Təbiətşünaslığın  tətbiqi məsələləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Riyazi modelləşdirmədə variasiya üsulları
 2. İqtisadi sistemlərin riyazi modelləri
 3. Riyaziyyatın müasir  problemləri
 4. Biologiya və təbiət problemlərinin riyazi modelləri
 5. Sosiologiyanın riyazi modelləri
 6. Koşi-Riman tənliyi üçün məsələlərin həlli və onların kompüter realizasiyası
 7. Variasiya üsullarının təbiətşünaslığın bəzi məsələlərinə tətbiqi
 8. Inteqro-diferensial tənliklər üçün qeyri-lokal sərhəd şərtli məsələlərin həlli və onların kompüter realizasiyası
 9. Yüklənmiş diferensial tənliklər üçün məsələlərin həlli və onların kompyuter realizasiyası
 10. Xüsusi funksiyalar və onların təbiətşünaslığın bəzi məsələlərinə tətbiqi
 11. Funksional fəzalarda optimallaşdırma üsulları
 12. Tətbiqi riyaziyyatın bəzi məsələləri və onların kompüter realizasiyası
 13. Diferensial və inteqral tənliklər üçün bəzi məsələlərin ədədi üsulları
 14. Kəsr tərtib törəməli diferensial tənliklər üçün məsələlərin həlli və onların kompüter realizasiyası
 15. Kəsr tərtibli  diferensial və inteqral hesabı və onların tətbiqləri
 16. Dayanıqsız optimallaşdırma məsələlərinin həll üsulları
OPTİMALLAŞDIRMA VƏ İDARƏETMƏ
kaferdası üzrə
ƏMƏLIYYATLAR TƏDQİQİ VƏ EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ
kaferdası üzrə
İQTİSADİ KİBERNETİKA
kaferdası üzrə
M a g i s t r a t u r a   ü z r ə:
 1. Riyazi-proqramlaşdırma və riyazi-iqtisadi təhlil
 2. Dinamik iqtisadi sistemlərin optimal idarəolunması
 3. İqtisadi prosesslərin riyazi modelləşdirilməsinin əsasları
 4. Riyazi iqtisadi modellərin optimal identifikasiyası
 5. Sosial iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsinin əsasları
 6. İqtisadi təhlilin proqram təminatı
 7. Ekspert sistemlər və TPP
 8. Coxkriteriyalı optimal iqtisadi idarəetmə prosesləri
 9. Optimal iqtisadi artım nəzəriyyəsi
 10. Dünya iqtisadiyyatının dinamikası
 11. Qeyri-müəyyənlik şəraitdə sosial-iqtisadi sistemlərin idarə olunması
 12. Qabarıq analiz və qabarıq proqramlaşdırma
 13. Qeyri-hamar proqramlaşdrma
 14. Dinamik idarəetmə prosesləri
 15. Diskret optimallaşdırma
 16. Paylanmış parametrli optimal idarəetmə prosesləri
 17. İdentifikasiya nəzəriyəsi
 18. Variasiya hesabı və idarəetmə prosesləri
 19. Qeyri-müəyyənlik şəraitində idarəetmə nəzəriyyəsinin elementləri
 20. Optimal idarəetmənin ədədi üsulları
 21. Funksional fəzalarda optimal idarəetmə məsələləri və onların tətbiqi
 22. Optimallaşdırma məsələlərinin proqram təminatı
 1. Dinamik proqramlaşdırma modelləri
 2. Stoxastik riyazi  modellər
 3. Qərar qəbuletmənin riyazi əsasları
 4. Çoxkriteriyalı məsələlərdə qərar qəbuletmə
 5. Tətbiqi funksional analiz
 6. Böyük ölçülü sistemlər
 7. İqtisadiyyatda əməliyyatlar tədqiqi
 8. Qeyri-səlis riyazi modellər
 9. Oyunlar nəzəriyyəsinin əsasları
 10. İqtisadi sistemlərdə paylanma məsələləri
 11. Oyunlar nəzəriyyəsi və modelləşdirmə
 12. Ehtimal nəzəriyyəsinin riyazi əsasları
 13. Ehtimal nəzəriyyəsinin əlavə fəsilləri
 14. Aktuar riyaziyyatın əsasları
 15. Təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi
 16. Təsadüfi kəmiyyətlərin cəmi üçün limit teoremləri
 17. Riyazi statistika
 18. Kütləvi  xidmət nəzəriyyəsi
 19. Reqressiya və dispersiya analizi
 20. Ehtimal  nəzəriyyəsinin  tətbiqi  məsələləri
 21. Bərpaetmə nəzəriyyəsi
 22. Ardıcıl statistik analiz
 23. Mürəkkəb sistemlərin stoxastik analizi
 1. İqtisadi riyazi modellər və ekoloji faktorların modelləşməsi
 2. İdarəetmədə strateji planlaşdırma prinsipləri
 3. İqtisadi tətqiqatlarda ekonometrik modelləşdirmənin tətbiqi
 4. İdarəetmə fəaliyyətində sistemli analiz
 5. Iqtisadi fəaliyyətdə qeyri-müəyyənliklərin iqtisadi analizi
 6. İqtisadi fəaliyyətin informasiya təminatı
 7. Maliyyənin idarə olunmasının prinsipləri
 8. Dinamik sistemlər nəzəriyyəsinin iqtisadi proseslərə tətbiqi
 9. İqtisadiyyatda qərar qəbul etməyə sistemli yanaşma
 10. İqtisadi tətqiqatlarda qeyri-səlis həllər
 11. Diskret riyazi modellər və onların sosial,bioloji və ekoloji və s. məsələlərə tətbiqi
 12. Tətbiqi ehtimal nəzəriyyəsi və statistika
 13. Iqtisadi informasiya sistemləri və ekonometrik modelləşdirmə
 14. Strateji planlaşdırma və informasiya təminatı
 15. Ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi
 16. İntellektual idarəetmə sistemləri
 17. Aktuar riyaziyyat və yaşayış analizi
 18. Maliyyənin idarə olunmasının tətbiqi məsələləri
 19. Dinamik sistemlər nəzəriyyəsi və iqtisadi inkişaf modelləri
 20. İqtisadi informasiya sistemlərinin statik analizi
 21. Neyrofazi texnologiyaları və ekspert sistemləri

 

 

Əlaqə
33, Academician Zahid Khalilov st., AZ 1148, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 538 25 18 trk@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət